Monica WONG
Project Coordinator
3943 1167
monicahtwong@cuhk.edu.hk
Renee Hui
Project Assistant
3943 4392
reneehui@cuhk.edu.hk
Jeffery TSE
Project Coordinator
3943 1088
jefferytse@cuhk.edu.hk
Aiden CHIU
Project Coordinator
3943 1220
aidenchiu17@cuhk.edu.hk